Maturalne motywy w filmie i w literaturze — Szkoły ponadpodstawowe

Chłopi

reż. D. Kobiela
Polska 2023 / animacja / 116’

Najnowsza adaptacja powieści Władysława Stanisława Reymonta zrealizowana w technice animacji malarskiej. Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.

W sercu fabuły Chłopów znajdą się kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Wątki z prelekcji

Motyw natury

Jaki obraz natury kreuje Władysław St. Reymont w „Chłopach”? W jaki sposób zastosowane przez twórców animowanego filmu „Chłopi” środki wyrazu wpłynęły na sposób ukazania natury? Jak funkcjonuje motyw natury w różnych epokach literackich?

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki (filmu);
  • porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne konteksty;
  • doskonali umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury;
  • doskonali umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • doskonali umiejętność rozumienia pojęcia motywu literackiego i toposu, rozpoznawania podstawowych motywów i toposów oraz dostrzegania żywotności motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich, określania ich roli w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
  • ćwiczy formułowanie tez i argumentów w wypowiedzi ustnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
  • kształtuje dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną uczniów;
  • kształtuje hierarchię wartości, tożsamość osobową, narodową i kulturową.
Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter